ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

CSC JÄKLEKÉMIA Hungaria Kft.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az adatkezelő megnevezése és elérhetőségei

CSC JÄKLEKÉMIA Hungaria Kft.
Székhely: 8111 Seregélyes, János major 025/58/A hrsz.
Cégjegyzékszám: 07-09-031123
Adószám: 12929210-2-07
Telefonszám: +36 1 77 70856
Fax: +36 1 20 43 048
E-mail cím: sales@remove-this.jaeklekemia.hu

Az Ön személyes adatainak védelme és biztonsága

Az Ön személyes adatainak védelmét és biztonságát az elsődleges feladatunknak tekintjük azért, hogy az Ön által megadott személyes adatok bizalmasságát megőrizzük és azokat az illetéktelen támadásoktól megóvjuk. Ezért a legnagyobb gondossággal járunk el, illetőleg a legmagasabb szintű és legmodernebb biztonsági normákat alkalmazzuk, hogy az Ön személyes adatainak maximális védelmét garantáljuk.

Vállalkozásunk az adatkezelés során betartja mind az uniós, mind a magyar jogszabályi előírásokból fakadó követelményeket. Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tettünk, amelyek biztosítják, az adatvédelmi előírásokat mind mi, mind partnereink betartsák.

Fogalommeghatározások

A jogszabályi előírásoknak megfelelően személyes adatot csak törvényes célból, megfelelő jogalap alapján, a jogszerűség, a tisztességes eljárás és átláthatóság alapelve szerint lehet kezelni. Az említett alapelvek betartása érdekében tájékoztatjuk Önt az adatkezeléssel kapcsolatos alapfogalmakról, amelyet jelen tájékoztatóban is alkalmazunk:

személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”

adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés”

adatkezelés korlátozása: „a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából”

profilalkotás: „személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják”

álnevesítés: „a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni”

nyilvántartási rendszer: „a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető”

adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja”

adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat keze”

címzett: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak”

harmadik fél: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak”

érintett hozzájárulása: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez”

Az adatkezelés jogalapjai

Az adatkezelés csak megfelelő jogalap esetén lesz jogszerű, amely jogalapokat a GDPR 6. cikke határozza meg az alábbiak szerint:

a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;

f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Honlapunk látogatása során felmerülő adatkezelések

Amennyiben Ön a kapcsolatot felveszi velünk a weblapunkon erre kialakított felületen vagy e-mailen keresztül, akkor megkeressük Önt és megválaszoljuk a kérdéseit, így ezen esetben az adatkezelés célja az Önnel való kapcsolattartás, amely adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

A kapcsolattartás érdekében az alábbi személyes adatok kezelésére kerülhet sor: az Ön vezeték- és keresztneve, e-mail címe, telefonszáma.

Az adatkezelés időtartama a kapcsolattartás idejéig korlátozódik, így az adatai nem kerülnek a kapcsolattartást követően megőrzése, kivéve azon eseteket, ha jogszabályi kötelezettség miatt szükséges lehet az adatai megőrzésére.

A honlapok látogatásához kapcsolódó naplózási tevékenység

A weblapok látogatása során, akkor is, ha nem adja meg személyes adatait, meghatározott adatokat gyűjtünk, amelyeket az Ön böngészője oszt meg a szerverünkkel. Így amennyiben megtekinti a weblapjainkat, technikai okokból, és azért, hogy a weblapok működőképességét, illetőleg biztonságát biztosítsuk az alábbi adatokat gyűjtjük (ezen adatkezelésünk alapja az adatkezelő jogos érdeke –GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja):

  • IP cím
  • a látogatás időpontja és dátuma
  • a Greenwichi középidőtől (GMT) való időeltolódás
  • a megtekintett oldalak
  • a hozzáférés státusza/HTTPS státuszkód
  • a weblapokon tartózkodás ideje
  • a weboldal, amelyikről meglátogatta a weblapunkat
  • a böngésző típusa
  • a böngésző nyelvi beállításai

Sütik alkalmazása

A sütik (cookie-k) kisméretű adatfájlok,amelyek a weboldal látogatásakor kerülnek a számítógépére úgy, hogy a látogatott weboldalak hozzák őket létre, továbbá mentik le és tárolják.A leggyakrabban használt böngészők (Chrome, Firefox, stb.)– általában - alapbeállításként elfogadják és engedélyezik a sütik letöltését és használatát, lehetőség van azonban arra, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítsa vagy letiltsa a felhasználó, illetve a számítógépen eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Alapvetően kétfajta sütiket különböztetünk meg, egyik csoportba tartoznak azok, amelyekhez nem kell a felhasználók hozzájárulása. Ezekről weblapunk első látogatás megkezdésekor adunk tájékoztatást, ilyenek például a „felhasználói beviteli” sütik, hitelesítési sütik, felhasználóközpontú biztonsági sütik, multimédia-lejátszó munkamenet-sütik, terheléskiegyenlítő munkamenet sütik, felhasználói felület testreszabását segítő sütik.

A másik csoportba tartoznak azon sütik, amelyekhez a felhasználó hozzájárulása szükséges, amelyekről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a az első látogatás megkezdésekor tájékoztatjuk a felhasználót és kérjük a felhasználó hozzájárulását, ilyen sütik például a közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik, külső hirdetésekkel kapcsolatos sütik, saját látogatáselemező sütik.

A sütik elfogadása nem kötelező, azonban tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy a sütik engedélyezésének hiánya a weboldal működésére kihatással lehet, ezért nem vállalunk felelősséget azon esetekben, ha sütik engedélyezésének hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

A harmadik féltől származó sütiről (thirdpartycookie) részletesen az alábbi linkeken tájékozódhat:

A Google Analytics Általános Szerződési Feltételei - marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/

Google Adatvédelmi Irányelvek- policies.google.com/privacy

Weblapjaink további kínálatai és funkciói

1.) A fent említettek mellet további szolgáltatások is elérhetők a weblapjainkon, amelyek felkelthetik az érdeklődését. Ezen szolgáltatások igénybevételéhez további személyes adatok megadására lehet szükség, amelyet mindig az aktuális szolgáltatás igénybe vételéhez használunk fel, előre meghatározott célból és jogszabályoknak megfelelő jogalappal.

2.) Néhány adatkezelés esetén személyes adatait adatfeldolgozó számára küldjük meg. Az adatfeldolgozókat gondosan választjuk ki és bízzuk meg az adatfeldolgozói feladatok ellátásával, akik megfelelnek a mi irányelveinknek, amely megfelelőséget rendszeres időközönként ellenőrzünk.

3.) Ezenkívül a személyes adatai egyes adatkezelések kapcsán harmadik félnek is továbbításra kerülhetnek, ha akciókban vagy szerencsejátékban kívánnak részt venni, illetőleg egyes szerződéskötések esetén vagy egyéb szolgáltatások esetén, amelyet partnereinkkel szervezünk. Ezekkel kapcsolatos adatkezelésekről minden esetben külön tájékoztatjuk az adatkezelésekhez kapcsolódó tájékoztatókban vagy amennyiben megkeres bennünket.

4.) Amennyiben a velünk szerződéses viszonyban álló szolgáltató vagy partnerünk székhelye az Európai Gazdasági Térség (EGT) tagállamon kívül található, akkor tájékoztatjuk Önt erről a körülményről az adott adatkezeléshez kapcsolódó tájékoztatóban.

Gyermekek/kiskorúak

Ajánlataink kizárólag nagykorú személyeknek szólnak. A 18. életévét be nem töltött személy a szülői felügyeleti jogot gyakorló hozzájárulása nélkül adatait számunkra nem küldheti meg.

Az érintetteket megillető jogok

Az érintett a lentebb ismertetésre kerülő jogait a jelen tájékoztatóban megadott elérhetőségein tudja érvényesíteni. Minden jogérvényesítéssel kapcsolatos kérelmet a beérkezéstől számított 25 napon belül bírálunk el.

1. Tájékoztatási jog

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy tájékoztassuk az érintetteket az adatkezelés megkezdése előtt az adatkezelés tényéről és céljáról, továbbá az adatkezelők személyéről, az adatvédelmi tisztviselőkről, a kezelt adatok köréről, az adatkezelés jogalapjáról, idejéről és módjáról, illetőleg az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozókról. A tájékoztatás joga alapján lehetősége van az érintetteknek, hogy tájékoztatást kérjenek az adatainak kezelésével kapcsolatosan, amely esetben személyre szólótájékoztatást fognak kapni.

2. Hozzájárulás visszavonása

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

3. Helyesbítés joga

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy a rá vonatkozó, nálunk kezelt adatok helyesbítését, illetőleg kiegészítését kérje.

4. Törlés/elfeledtetés joga

Az érintetteket megilleti, hogy kérjék a nálunk kezelt adataiknak a törlését. Tájékoztatjuk, hogy a törléssel kapcsolatos kérelem akkor kerül elutasításra, ha az adatok tárolására vonatkozó kötelezettség áll fenn.

5. Zároláshoz/korlátozáshoz való jog

Az érintett jogosult kérni, hogy korlátozzuk/zároljuk a kezelt adatait (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok ezt szükségessé teszi.

6. Tiltakozás joga

Az érintettet megilleti a tiltakozás joga, így jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladattal kapcsolatos kezelése, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése kapcsán végzett kezelése ellen.

7. Az adathordozhatóság joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés a hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik.

8. Panasz tételének joga, illetőleg eljárás kezdeményezéséhez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen, illetőleg annak eljárását kezdeményezze, továbbá hatékony bírósági jogorvoslattal éljen, ha úgy ítéli meg, hogy az adatainak kezelésével vagy az adatkezeléssel összefüggésben megillető jogok gyakorlásával kapcsolatosan jogsérelem következett be. Bírósági jogorvoslat esetén az érintett polgári pert kezdeményezhet, amely elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg: birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso).

Illetékes felügyeleti hatóság elérhetőségei:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
posta cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
telefon: +36 (1) 391-1400

Kérjük az érintetteket, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnának panaszaikkal –egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keressék meg Társaságunkat.

Online jelenlét a közösségi médiában

Fenntartjuk a jelenlétünket a közösségi médiában és platformokon azért, hogy azok használatának segítségével aktív vevőkkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal kommunikáljunk, továbbá azok segítségével a szolgáltatásainkról információt nyújthassunk. Az egyes platformok használatakor az azokon megtalálható adatvédelmi irányelvek az irányadók. Hacsak az adatkezelési tájékoztatónk másképp nem rendelkezik, a platforom használata során kezelt adatokat addig kezeljük, amíg a platform felhasználói azon keresztül velünk kommunikálnak.

Adatfeldolgozók

Egyes szolgáltatások esetén adatfeldolgozókat alkalmazunk, akikkel minden esetben adatfeldolgozói megállapodást kötünk és akikről tájékoztatást nyújtunk.